Plany

Zajęcia na specjalizacji prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Mają one na celu zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami badawczymi istotnymi w nauce o nowych materiałach. Obydwa typy zajęć prowadzone są przez zespół wykładowców będących specjalistami w reprezentowanych przez nich dziedzinach. Taki sposób organizacji zajęć ma na celu stworzenie możliwości zapoznania studentów z szerokim spektrum problematyki oraz metod eksperymentalnych stosowanych współcześnie w fizykochemii materiałów o ważnych właściwościach aplikacyjnych. W ten sposób nasi studenci mają możliwość świadomego wyboru własnej ścieżki naukowo-badawczej na etapie realizacji pracy magisterskiej. Węższa specjalizacja dotycząca konkretnej problematyki oferowana jest w formie wykładów monograficznych będących w gestii wyboru studenta. 

Plan(pdf)zima