Regulamin zaliczenia chemii fizycznej w roku akademickim 2014-2015

 

Zaliczenie przedmiotu chemia fizyczna następuje w każdym semestrze (zimowym i letnim) po uzyskaniu zaliczenia konwersatorium, ćwiczeń laboratoryjnych i zadaniu egzaminu.

Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych w jednym semestrze uzyskuje się po zaliczeniu 10 (dziesięciu) ćwiczeń laboratoryjnych (pozytywna ocena na sprawozdaniu) i zdaniu z wynikiem pozytywnym kolokwiów odpowiadających zaliczonym ćwiczeniom. W ciągu roku akademickiego należy zaliczyć 20 ćwiczeń.

W przypadku niezaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego, ćwiczenie można odrobić, jako kolejne na rozkładzie zajęć, w trakcie jednego z przysługujących terminów w czternastym i piętnastym tygodniu zajęć w danym semestrze. Ćwiczenie można odrobić w dniu tygodnia innym niż ten, w którym się wykonywało ćwiczenia, po uprzednim uzgodnieniu z obydwoma prowadzącymi (z „własnym” i z tym prowadzącym zajęcia w innym dniu tygodnia).

Zaliczenie sprawozdania następuje po dołączeniu do niego przykładowych obliczeń dla jednego punktu pomiarowego (jednego wiersza w tabelach) wykonanych pismem odręcznym. Przykład wymagań wywieszony jest na pracowni.

Zaliczenie konwersatorium następuje po zaliczeniu dwóch kolokwiów odpowiadających dwóm partiom materiału w jednym semestrze. Semestr zimowy: termodynamika i elektrochemia (równowagi fazowe) ; semestr letni: kinetyka i równowagi fazowe (elektrochemia).

Każdemu studentowi przysługują cztery terminy kolokwiów, dwa podstawowe i dwa poprawkowe. Oznacza to, ze w przypadku zaliczenia jednego kolokwium i niezaliczenia drugiego, student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych kolokwium niezaliczonego.

Każde kolokwium jest pisemne i zaliczenie przysługuje po uzyskaniu 40% punktów.

Oceny z poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący dane zajęcia, po wypełnieniu przez studenta co najmniej minimalnych wymagań zaliczenia (dotyczy wymagań wymienionych powyżej).

Tryb zaliczenia egzaminu ustala indywidualnie każdy wykładowca i podaje go na początku semestru.

W przypadku warunkowego zaliczenia semestru zimowego, w semestrze letnim można uczestniczyć w zajęciach z chemii fizycznej. Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu, po uzyskaniu wymaganych zaliczeń.

 

 

Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej

prof. dr hab. Ryszard Jakubas