Proponowane tematy prac licencjackich.

 

promotor: prof. dr hab. Grażyna Bator

 

 1. Wyznaczenie parametrów odpowiedzi dielektrycznej wybranego kompleksu protonoakceptora z protonodonorem.

 2. Dopasowanie parametrów funkcji rozpraszania dla widma nieelastycznego rozpraszania neutronów (INS) tetraacetylodiaminodurenu.

 3. Przegląd literatury na temat organicznych tranzystorów polowych (OFET).

 4. Przegląd literatury na temat struktur krystalicznych kompleksów molekularnych zawierających kwas fluoroanilowym.

 

promotor: dr Magdalena Rok

 

 1. Przegląd literatury na temat własności elektrycznych kompleksów molekularnych fenazyny z kwasami chinonowymi.
 2. Projekt syntezy kwasu fluoroanilowego.
 3. Wpływ rozpuszczalnikowy na widma UV-Vis wybranego kompleksu molekularnego CT.
 4. Wpływ wiązania wodorowego w układach supramolekularnych na własności ferroelektryczne, przegląd literaturowy.
 5. Synteza i pełna charakterystyka kwasu jodoanilowego.
 6. Termiczne i elektryczne własności supramolekularnych kompleksów z przeniesieniem ładunku (CT).
 7. Przegląd literatury na temat budowy i własności materiałów termochromowych.
 8. Własności termochromowe kompleksu kwasu kwadratowego z 4,4’-bipirydylem, przegląd literatury.
 9. Przegląd literatury na temat własności ferroelektrycznych kryształów organicznych.
 10. Mikroskopowa odpowiedź piezoelektryczna cienkich warstw ferroelektryków organicznych.

 

promotor: dr  Anna Piecha-Bisiorek

 

 1. Synteza i opracowanie metody hodowli monokryształów kompleksów triazolu  z metalami.

 2. Wykorzystanie metod mikroskopowych do charakterystyki struktur domenowych w kryształach.

 3. Przegląd literatury na temat połączeń diizobutyloaminy w prostych i złożonych solach jonowych.

 

promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas

 

 1. Przegląd literaturowy na temat połączeń eterów koronowych z pochodnymi amin aromatycznych.

 2. Zbadanie charakterystyk termicznych wybranych połączeń kwasów chiralnych z różnymi aminami aromatycznymi.

 

promotor: dr Przemysław Szklarz

 

 1. Przegląd literatury na temat połączeń kwasu hipofosforowego z aminami alifatycznymi (charakterystyka właściwości fizykochemicznych).